NGC4038 Galaxie

NGC4039 Galaxie

NGC4186 Galaxie

NGC4192 Galaxie

NGC4226 Galaxie

NGC4231 Galaxie

NGC4232 Galaxie

NGC4236 Galaxie

NGC4244 Galaxie

NGC4248 Galaxie

NGC4258 Galaxie

NGC4292 Galaxie

NGC4301 Galaxie

NGC4303 Galaxie

NGC4321 Galaxie

NGC4374 Galaxie - Teil der Markarjanschen Kette

NGC4382 Galaxie

NGC4387 Galaxie - Teil der Markarjanschen Kette

NGC4388 Galaxie - Teil der Markarjanschen Kette

NGC4394 Galaxie

NGC4397 Galaxie

NGC4402 Galaxie - Teil der Markarjanschen Kette

NGC4406 Galaxie - Teil der Markarjanschen Kette

NGC4413 Galaxie - Teil der Markarjanschen Kette

NGC4425 Galaxie im Virgo Cluster

NGC4435 Galaxie im Virgo Cluster

NGC4438 Galaxie im Virgo Cluster

NGC4458 Galaxie im Virgo Cluster

NGC4461 Galaxie im Virgo Cluster

NGC4464 Galaxie

NGC4465 Galaxie

NGC4466 Galaxie

NGC4467 Galaxie

NGC4470 Galaxie

NGC4472 Galaxie

NGC4485 Galaxie (obere Galaxie im Bild)

NGC4486 Galaxie

NGC4488 Galaxie

NGC4490 Galaxie (untere Galaxie im Bild)

NGC4492 Galaxie

NGC4501 Galaxie

NGC4516 Galaxie

NGC4548 Galaxie

NGC4550 Galaxie

NGC4551 Galaxie

NGC4552 Galaxie

NGC4565 Nadel-Galaxie

NGC4569 Galaxie

NGC4571 Galaxie

NGC4579 Galaxie

NGC4590 Kugelsternhaufen

NGC4594 Sombrero-Galaxie

NGC4621 Galaxie

NGC4631 Whale-Galaxie

NGC4649 Galaxie

NGC4651 Umbrella-Galaxie

NGC4656 Hockey-Stick-Galaxie

NGC4736 Crocs Eye Galaxie

NGC4826 Blackeye-Galaxie